آئين نامه ها و فرم هاي دانشگاه پيام نور

 

آئين نامه هاي پژوهشي

آئين نامه هاي دانشجويي

  آئين نامه هاي فناوري

  آئين نامه هاي برنامه ريزي آموزشي

  فرمهاي پژوهشي

  سايرفرمها

 فرم در خواست تدريس اساتيد گروه مهندسي كشاورزي

فرم تسويه حساب و مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي


قوانين آموزشي

فرم درخواست

راهنماي تكميل فرم درخواست

آيين نامه هاي مرتبط

 

درخواست عمومي

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

-

تطبيق واحد

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

دريافت بخشنامه ها

مرخصي تحصيلي

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

تغيير مشخصات

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

مهمان اضطراري

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

دريافت بخشنامه ها

مهمان دائم

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

دريافت بخشنامه ها

مهمان ترمي

مشاهده قوانين

از طريق سيستم گلستان اقدام شود

-

(در حال بارگذاري)

انتقال

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

دريافت بخشنامه ها

افزايش سنوات تحصيلي

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

كارت دانشجويي المثني

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

بازگشت به تحصيل(از اخراج يا عدم مراجعه)

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

تغيير رشته يا گرايش عادي

مشاهده قوانين

دريافت فرم

دريافت راهنما

(در حال بارگذاري)

درخواست گواهي اشتغال به تحصيل

-

-

-

-

كاردكس فراغت از تحصيل

-

دريافت كاردكس

-

-

پروژه دوره كارشناسي

-

-

دريافت دستورالعمل

دريافت بخشنامه ها

پايان نامه ارشد

-

دريافت فرم ها

دريافت شيوه نامه


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما