اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر
نام و نام خانوادگی
محمدرضا بحرانی
رشته و مدرک
دکترای روانشناسی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی mbahrani@yahoo.com 
 
نام و نام خانوادگی
سوسن آقاجان بگلو
رشته و مدرک
دکترای علوم تربیتی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی S_a_baglu@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
سید یونس محمدی یوسف نژاد
رشته و مدرک
دکترای روانشناسی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Mohammadi_1355@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی
عادل اسوار
رشته و مدرک
کارشناسی ارشد فیزیک
رتبه علمی
مربی
پست الکترونیکی A_asvar@pnu.ac.ir
نام و نام خانوادگی
شهره انعامی عراقی
رشته و مدرک کارشناسی ارشد آمار
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی Enami1387@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
اله کرم پولادی ریشهری
رشته و مدرک دکترای روانشناسی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Alipoladei@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
عباس جاهدجاه
رشته و مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی
استادیار
پست الکترونیکی

Jahedjah@gmail.com

نام و نام خانوادگی
اسحاق جلالیان
رشته و مدرک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Jalalyan_e@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی
عاکفه رادفر
رشته و مدرک
دکترای ریاضیات
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Ateferadfar@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
اسماعیل رستمی
رشته و مدرک دکترای شیمی آلی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Esmaelrostami@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی
عبدالکریم زارع
رشته و مدرک دکترای شیمی آلی
رتبه علمی
دانشیار
پست الکترونیکی Abdolkarimzare@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
حبیبه زارع
رشته و مدرک دکترای زیست شناسی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Zare31338@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
رضا زیرایی
رشته و مدرک کارشناسی ارشد حقوق
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی Ziraei@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی
ابراهیم صحافی زاده
رشته و مدرک
کارشناسی ارشد کامپیوتر
رتبه علمی
مربی
پست الکترونیکی

Sahafizadeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی
اعظم مهتدی
رشته و مدرک
کارشناسی ارشد  حسابداری
رتبه علمی
مربی
پست الکترونیکی

A_mohtadi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی
سیده فاطمه علوی
رشته و مدرک
دکترای زبان انگلیسی
رتبه علمی
استادیار
پست الکترونیکی

Falavi76@gmail.com

نام و نام خانوادگی
حسن شیخیانی
رشته و مدرک
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
رتبه علمی
مربی
پست الکترونیکی

H.sheikhiani.dashti@gmail.com

نام و نام خانوادگی

محمد حسن منصوری

رشته و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی m_m2003e@yahoo.com 
نام و نام خانوادگی
محمد چمکوری
رشته و مدرک دکترای حقوق
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی mohem2@yahoo.com 
نام و نام خانوادگی
مجید گرگی زاده
رشته و مدرک کارشناسی ارشد حسابداری
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی majid_gorgizadeh@yahoo.com  
نام و نام خانوادگی
جاسم قیم
رشته و مدرک دکترای زبان و ادبیات عرب
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی jassemghayyem@yahoo.com 
نام و نام خانوادگی
مرتضی سیاوشی
رشته و مدرک دکترای مهندسی کشاورزی - زراعت
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Morteza_siavoshi@yahoo.com 
نام و نام خانوادگی
آزاده کریمی
رشته و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی karimiAzadeh7@gmail.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا گلستانی
رشته و مدرک دکترای علوم اجتماعی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی Golestani.0917@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
فاطمه کرم پور
رشته و مدرک دکترای زبان شناسی همگانی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیکی fateme.karampour@gmail.com

 

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما