محورهاي همايش :
 • مولفه هاي سبك زندگي ايراني – اسلامي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري و انديشمندان
 • مطالعه تطبيقي سبك زندگي در ايران و ديگر كشورها
 • بررسي سبك هاي مختلف زندگي در ايران
 • رسانه هاي جمعي و سبك زندگي
 • مديريت بدن و سك زندگي
 • دينداري و سبك زندگي
 • اقتصاد خانواده و سبك زندگي
 • اوقات فراغت و سبك زندگي
 • جنسيت و سبك زندگي
 • جوانان و سبك زندگي
 • تعليم و تربيت و سبك زندگي
 • سلامت (جسمي و رواني ) و سبك زندگي
 • سبك زندگي ، آسيب ها و چالش ها

  مهلت ارسال چيده مقالات: 18 آبان ماه 1392

  تاريخ برگزاري همايش : 19 آذر ماه 1392
دبيرخانه همايش: دانشگاه پيام نور مركز ياسوج - كيلومتر 2 جاده شيراز - تلفن 2234491-0741 فكس :2234490-0741
صندوق پستي : 381-75915

وب سايت همايش :www.kb_sabk.ir